NOTÍCIES / 2023-02-21

Llei de l’Impost sobre els Actius No Productius de les Persones Jurídiques

Us informem que acaba d’entrar en vigor el DECRET LLEI 8/2019 que modifica la Llei de l’Impost sobre els Actius No Productius de les Persones Jurídiques.

Aquesta llei, que regula el nou Impost establert per la Generalitat, va quedar en suspens a causa del recurs d’inconstitucionalitat que va presentar el govern de l’Estat. Finalment, la sentencia del Tribunal Constitucional de 28/2019, ha declarat l’Impost adequat al marc constitucional.

L’Impost té com a objectiu gravar determinats béns no productius (és a dir, els que no estan relacionats amb l’activitat econòmica) i alguns drets que recauen sobre aquests béns, que tenen com a titular les empreses però que en realitat s’utilitzen per a activitats particulars.

Per exemple: béns immobles (habitatge habitual, segona residència, …), cotxes i vehicles (de potència de més de 200 cavalls), embarcacions de lleure (vaixells, iots. …), aeronaus (avions privats, helicòpter, …) i objectes d’art, antiguitats i joies.

La principal novetat del decret actual és que regula el termini de presentació de l’autoliquidació de l’Impost, que estableix de l’1 al 30 de Juny amb l’excepció dels tres anys que s’han meritat des de la promulgació de la Llei i que són el 2017, 2018 i 2019, que s’hauran de liquidar, de manera extraordinària, entre l’1 d’octubre i el 30 de Novembre d’enguany (2019).

És important saber que l’autoliquidació s’haurà de presentar per via telemàtica, a la seu electrònica de l’ATC (Agència Tributària Catalana).

Queden exclosos de tributació: els béns immobles de les fundacions, les organitzacions no governamentals i, en general, de les entitats sense afany de lucre, sempre que es destinin de forma exclusiva a les seves finalitats pròpies no lucratives.

Aquest impost té una finalitat més enllà de la recaptació fiscal, doncs vol incentivar que s’adeqüi la titularitat jurídica del béns no productiu a la seva titularitat o ús real, evitant pràctiques d’elusió fiscal com és el fet d’incorporar patrimoni personal a les societats.

La Base Imposable es determinarà de la forma següent:

a) El dret real de superfície, el dret real d’usdefruit, el dret real d’ús i el dret de propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la Llei de Pressupostos corresponents.

b) Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus, per llur valor de mercat. Si escau, s’apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’Impost sobre Successions i Donacions vigent en la data de meritació de l’impost.

c) Els objectes d’art, antiguitats i joies, pel valor de mercat en la data de meritació de l’impost.

d) Els béns de l’ús dels quals se sigui cessionari com a conseqüència d’una operació d’arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als arrendaments en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats.

e) Si no són aplicables les regles anteriors, els béns i drets s’han de valorar per llur valor de mercat.

 

Com sempre, a Belmonte Assessors quedem a la vostra disposició per qualsevol consulta o aclariment.


Els darrers dies, a través de les nostres xarxes socials, hem estat informant que l’any nou venia acompanyat de nous projectes ...
Belmonte Assessors, la història d’una petita empresa familiar Belmonte Assessors és un despatx modern i polivalent que va ...
El passat mes de gener, vam traslladar les oficines de Belmonte Assessors al centre de Mataró. Entre altres motius, per portar ...
Avui en dia, crear una empresa no és molt difícil per als joves emprenedors, però des de Belmonte Assessors S.L., volem facilitar ...